elektrik.pri.ee
Profiil Sõnumid Logi välja
Avaleht   Tere tulemast meie lehele  |  Registreeru siin...
Logimine
Kasutaja:

Parool:


Unustasid parooli?

Registreeru!
Juhtide värvid
  • L1- PRUUN
  • L2- MUST
  • L3- HALL
  • N- SININE
  • PE- KOLLA-ROHELINE
Tüüpsed juhistikud IP- klassid Kaablite koormused Standardid e-Kutseõpe e-Õppevideod

RSS Uudised


Konkurentsiameti - Uudised
  Uuendatud Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0200
Lühikirjeldus  
Webmaster  
Kategooria  
Generaator  
Keel et
Pressiteade: Konkurentsiamet ei kooskõlastanud AS-i Tallinna Vesi Tallinna ja Saue linna veeteenuse hindasid
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: Konkurentsiamet jättis 04.12.2018 AS-i Tallinna Vesi hinnataotluse Tallinna ja Saue linna piirkonna veeteenuste hindade osas kooskõlastamata. Amet ei nõustu ettevõtja esitatud veeteenuse hinna arvutamise aluseks olevate kuludega.Ameti hinnangul on ettevõtja Tallinna ja Saue linna veeteenuse hinda prognoosinud ülemäärast kulu ligi 10 miljoni euro ulatuses. Ühisveevärgi ja ?kanalisatsiooni seaduse järgi ei ole põhjendatud veeteenuse hinnas ülemääraselt prognoositud saastetasu ja erakorraline kulumikomponent, mis ei põhine ettevõtja investeeritud kapitalil. Seega ei kooskõlastanud Konkurentsiamet ettevõtja taotletud vee ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hindasid. Hinnataotluse kohaselt taotles AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnaga teenitavaks müügituluks 44,5 miljonit eurot. Konkurentsiamet hindas tarbijatele rakendatava hinnaga teenitavaks põhjendatud müügitulu piiriks 34,5 miljonit eurot. Konkurentsiamet kooskõlastas hinnataotluses sisaldunud monopoolse teenusega seotud lisateenuste hinnad, mille osas seadusega vastuolu ei tuvastatud.Teate edastas:Maarja UulitsVälis- ja avalike suhete osakonna juhatajamaarja.uulits@konkurentsiamet.ee667 2420 | 667 2400   veel...
Teade: Elering AS esitas Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia bilansiteenuse hinna arvutamise ühtse metoodika
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektrienergia bilansiteenuse hinna arvutamise ühtse metoodika vastavalt elektrituruseaduse §53 lõikele 6.Amet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamiseks esitatud elektrienergia bilansiteenuse hinna arvutamise ühtse metoodika kohta hiljemalt 19.12.2018 aadressil info@konkurentsiamet.ee.    veel...
Teade: Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust jaotusvõrguettevõtjatele gaasi võrguteenuse hinna arvutamise metoodika kohta
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: Maagaasiseaduse § 23 lõike 41 kohaselt töötab Konkurentsiamet välja võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika. Lähtudes eeltoodust ning tulenevalt eesmärgist ühtlustada Konkurentsiameti poolt välja töötatud erinevates hinna arvutamise metoodikates kasutatud mõisteid ja hindade arvutamise põhimõtteid, täiendas Konkurentsiamet varasemalt välja töötatud ja avalikustatud metoodikat nimetusega ?Gaasi võrguteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika jaotusvõrguettevõtjatele?. Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust ja kommentaare metoodika osas e-posti aadressil: mare.karotamm@konkurentsiamet.ee hiljemalt 30.11.2018.Täiendav info:Mare Karotammosakonnajuhataja asetäitja667 2575E-post: mare.karotamm@konkurentsiamet.ee   veel...
Teade: Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust elektrienergia võrgutasude arvutamise metoodika kohta
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: 09.07.2018 jõustusid elektrituruseaduse (ELTS) muudatused, mis muuhulgas täpsustasid elektrienergia võrguteenuste tasude arvestamise aluseid. ELTS § 72 lõige 4 sätestab, et Konkurentsiamet töötab välja ja avalikustab ELTS § 71 lõike 1 punktides 3?5 nimetatud võrgutasude arvutamise ühtse kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika. Konkurentsiamet, lähtunud ELTS § 72 lõikest 4 ja võtnud arvesse ELTS-is toodud elektrienergia võrguteenuste tasude arvestamise aluseid, täiendas ameti poolt varasemalt välja töötatud ja avalikustatud metoodikat nimetusega ?Elektrienergia võrgutasude arvutamise ühtne metoodika?. Konkurentsiamet ootab turuosaliste arvamust ja kommentaare metoodika osas e-posti aadressil: tauri.liiders@konkurentsiamet.ee hiljemalt 03.12.2018.Täiendav info:Tauri LiidersEkspert667 2577E-post: tauri.liiders@konkurentsiamet.ee   veel...
Teade: Tallinna Halduskohus jättis AS-i Tallinna Vesi kahju hüvitamise nõude rahuldamata
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: Tallinna Halduskohus tegi 19.11.2018 otsuse AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses, kus ettevõtja soovis saamata jäänud tariifitulu hüvitamist ning vaidlustas veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise. Vaidlus puudutas aastaid 2013-2017.Tallinna Halduskohtu hinnangul ei ole Konkurentsiamet käitunud õigusvastaselt ning seega ei kuulu AS-i Tallinna Vesi kahjunõue hüvitamisele.Teate edastas:Maarja UulitsVälis- ja avalike suhete osakonna juhatajamaarja.uulits@konkurentsiamet.ee667 2420 | 667 2400   veel...
Konsultatsioon: Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodika, mis rakendub alates 2020 hindadele
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: Maagaasiseaduse (edaspidi MGS) § 23 lg 41 kohaselt töötab Konkurentsiamet välja võrguteenuste hindade arvutamise ühtse metoodika.Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 11.01.2018 kirjale nr 1.15-5/2017/288 tuleb Eestis rakendada Euroopa Komisjoni otsekohalduvaid gaasi määrusi hiljemalt 2020.aasta lõpuks (erandist loobumine).Seetõttu tuleb alates 2020.aastast kehtima hakkavate hindade metoodika koostamisel lähtuda ka Komisjoni Määrusest (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta.Konkurentsiamet konsulteerib lisas toodud ?Gaasi ülekandevõrgu võrguteenuste hindade arvutamise ühtne metoodikat?, mis on koostatud MGS-i ja Komisjoni Määruse (EL) 2017/460 nõuetest lähtuvalt. Paremaks arusaamiseks on lisatud ka ?Metoodika lisa 1.xlsx? näidisarvutustega.Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare dokumendile hiljemalt 17.12.2018 aadressil info@konkurentsiamet.ee.   veel...
Pressiteade: Jäätmeveo hinnatõusud peavad olema läbipaistvad
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: Konkurentsiamet saatis 09.11.2018 kohalikele omavalitsustele soovituse tagada läbipaistvus jäätmeveohankel pakutud hindade tagantjärele muutmisel. Soovitus puudutab praktikat, kus tegelik veohind ei kujune mitte hankel, vaid pärast hankelepingu sõlmimist, kui vedaja esitab kohalikule omavalitsusele hinnatõusutaotluse. Kohalikud omavalitsused ei tohiks tagantjärele hinnatõuse lubada, kui nende taotlemise tingimused ei olnud hankel osalejate jaoks üheselt ja arusaadavalt ette nähtud.Amet uuris jäätmeveo hinnakujundust ning leidis, et viimastel aastatel on hindade tõstmine hankeperioodi jooksul levinud üle Eesti. Taoline praktika sillutab teed pakkujatele, kes teadlikult ei näita kõiki oma ettenähtavaid kulusid riigihankel, vaid esitavad need pärast hanke võitmist omavalitsusele eraldi taotlusena. Tegelikult ei ole hankel konkureerivatel ettevõtjatel isegi mõistlik pakkuda realistlikku hinda, kui olulisi äririske saab maandada pärast hanke võitmist hinnatõusu taotlust esitades. ?Seeläbi kaotab konkurss oma mõtte. Kahju väljendub ühelt poolt hinnatõusus tarbijale ning teiselt poolt konkurentide tõrjumises, kes pakutud kõrgema hinna tõttu võitjaks ei osutunud,? ütles Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots.Hankedokumentides ja jäätmehoolduseeskirjas tuleb võimalikult täpselt kirjeldada, millised kulud on ettevõtja seisukohalt juhitavad ja millised mitte. Kohalik omavalitsus ei pea hanke võitnud ettevõtjat tema äririskist kergekäeliselt vabastama. Märt Otsa sõnul ei tohiks tarbijahinnaindeksi ja palgakulude suurenemine kolme kuni viie aasta lõikes üllatada ühtegi ettevõtjat. Ametile teadaolevalt on viimastel aastatel toimunud suured kõikumised jäätmete äraandmise kuludes. See ei tähenda, et kohalik omavalitsus peaks kõigil taolistel juhtudel vedajale vastu tulema. Kulude kasvu ja soodsamate alternatiivide puudumist peab tõendama vedaja, kes hinnatõusu taotleb.Soovitus on leitav ameti kodulehel. Teate edastas:Maarja UulitsVälis- ja avalike suhete osakonna juhatajamaarja.uulits@konkurentsiamet.ee667 2420 | 667 2400   veel...
Teade: Konkurentsiamet kiitis heaks Gaasivõrgud AS kohustuse pakkuda gaasimüüjatele ühtse arve esitamise võimalust
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: Konkurentsiamet kiitis 16.10.2018 heaks Gaasivõrgud AS-i kohustuse arendada 2020. aasta alguseks välja tehniline lahendus ja tüüptingimused, mille kohaselt avaneb kõigile gaasimüüjatele Gaasivõrgud AS-i võrgupiirkonnas võimalus esitada tarbijatele nii gaasi kui ka võrguteenuse eest ühtne arve. Seni on selline võimalus olnud vaid Gaasivõrgud AS-iga samasse kontserni kuuluval Eesti Gaas AS-il.Eesti Energia AS esitas Konkurentsiametile kaebuse, et Gaasivõrgud AS peaks tagama temale võimaluse väljastada gaasi ja võrguteenuse eest ühtset arvet Eesti Gaas AS-iga võrdsetel tingimustel. Ameti esialgse hinnangu kohaselt ei ole Gaasivõrgud AS-i senine tegevus taganud teistele gaasimüüjatele võimalust konkureerida Eesti Gaas AS-iga võrdsetel alustel. Gaasivõrgud AS soovis võtta kohustuse ühtse arve korralduse rakendamiseks, mis kõrvaldab ameti hinnangul tõhusalt konkurentsiprobleemid.Kohustusega võimaldatakse ühtset arvet esitada kodutarbijatele ja vabatarbijatele ning sellega liitumine on gaasimüüjatele vabatahtlik. Pärast kohustuse täitmist maksab tarbija võrgutasu oma gaasimüüjale. Liitumise korral vastutab tarbijate maksete eest samuti gaasimüüja. Andmete vahetus gaasimüüjate ja Gaasivõrgud AS-i vahel hakkab toimuma Elering AS-i andmevahetusplatvormi kaudu.Konkurentsiameti otsusega ja ettevõtja võetava kohustusega saab tutvuda ameti kodulehel. Teate edastas:Maarja UulitsVälis- ja avalike suhete osakonna juhatajamaarja.uulits@konkurentsiamet.ee 667 2420 | 667 2400   veel...
Teade: Alates 24. oktoobrist asub Konkurentsiamet aadressil Tatari 39
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: 24. oktoobril alustab Konkurentsiamet tööd uuel aadressil Tallinn, Tatari 39. Kolimine toimub 22.-23. oktoobril ning sellel ajavahemikul võib töö olla pisut häritud. Dokumente saab edastada elektrooniliselt. Kiirete küsimuste korral palume helistada ameti üldnumbril: 667 2400 või kirjutada e-posti aadressil: info@konkurentsiamet.eeTeenistujate telefoninumbrid ja e-posti aadressid jäävad samaks ning need leiate Konkurentsiameti kodulehelt kontaktide alt.    veel...
Pressiteade: Ringkonnakohus andis põlevkivi müügihinna vaidluses õiguse Konkurentsiametile
Avalikustatud:
Lühikirjeldus: Tallinna Ringkonnakohus kinnitas 8.10.2018 otsusega, et Konkurentsiameti järeldused VKG ja Eesti Energia vahelises põlevkivi müügihinda puudutavas vaidluses on olnud õiguspärased. Seetõttu jäeti VKG kontserni kaebus rahuldamata. Konkurentsiamet leidis 19.10.2015 lõpetatud järelevalvemenetluses, et Eesti Energia kontserni poolt VKG-le 2013-2015 pakutud põlevkivi müügihind oli konkurentsiseadusega kooskõlas. Ka Tallinna Halduskohus andis 31.10.2017 õiguse Konkurentsiametile.Põlevkivi kasutatakse põhiliselt elektrienergia ja põlevkiviõli tootmiseks. Eesti Energia ja VKG on kaks suurimat põlevkivi kasutajat Eestis. Eesti Energia kontsernil on olnud õigus kaevandada ligikaudu 75% põlevkivist, mistõttu on ta ülekaalukalt suurim kaevandaja Eestis. VKG-l on võimalik kaevandada põlevkivi väiksemas mahus ning teatud tingimustel võib tal sellest puudu jääda. Sellises olukorras on VKG ajalooliselt Eesti Energia kontsernilt põlevkivi juurde ostnud. VKG leidis, et Eesti Energia kontserni pakutud põlevkivi hind oli teda diskrimineeriv. Konkurentsiamet tuvastas, et pakutud hinnad olid põhjendatult seotud vaadeldud ajal rahvusvahelistel turgudel kehtinud kõrgete energiahindadega ning Eesti Energia tegevus põlevkivi müügil ei olnud konkurentsi kahjustav. Ringkonnakohus nõustus põhimõtteliselt Konkurentsiameti seisukohtadega.   veel...
Otsing

Hetkel kodulehel
5 kasutaja(t) kodulehel (1 kasutaja(t) hetkel RSS Uudised)

Liikmeid: 0
Külalisi: 5

veel...


Olulised viited

Elektrikatkestused

  www.elektrik.pri.ee
  Elektrikute koduleht
Xoops